Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Botvlet 520
Power

Botvlet 520

Botvlet 520 nu in de online veiling. Iedereen kan meebieden tot 24-04-2023 De Boptvlet 520 is in 1984 gebouwd en hiervoor is gebruik gemaakt van een spantenplan welke komt uit het Havenmuseum van Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam (MMR). Hiervan is documentatie aanwezig. Opdrachtgever tot bouw,...
Year
1984
Condition
Used
Model
Class
Length
204

Description

Botvlet 520 nu in de online veiling. Iedereen kan meebieden tot 24-04-2023

De Boptvlet 520 is in 1984 gebouwd en hiervoor is gebruik gemaakt van een spantenplan welke komt uit het Havenmuseum van Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam (MMR). Hiervan is documentatie aanwezig. Opdrachtgever tot bouw, Heer Uiterwijk en ontwerper/bouwer Boot Service Reeuwijk, beide destijds uit Reeuwijk, hebben hiermee een uiterste fraai en uniek model mee opgeleverd.

Ze is een unieke en zeldzame, overnaadse, koper geklonken, in opdracht vervaardigde, Mahonie Houten Botvlet genaamd De Draak uit 1984. Echt een lust om mee te varen en een lust om te zien. Doet menigeen het hoofd draaien. De Draak is lekker ruim, dit vanwege dat er geen loopruimte wordt ingenomen door een binnenboordmotor, maar de Vlet juist een buitenboordmotor heeft, geplaatst in een bun (is een openwater gevuld compartiment) achterin de Vlet. Waardoor de Vlet ook nog met het helmhout wordt bestuurd, wat toch de echte beleving geeft van een oud houten sloep. Alleen al deze 2 voorgenoemde eigenschap maken het een unieke Vlet. De bun geeft ook meteen stabiele en goede vaareigenschappen, doordat het gewicht van de buitenboordmotor niet helemaal achterop hangt, maar juist zijn gewicht meer in de sloep heeft hangen. Dit geeft een beter gewichtspunt. Ook heeft de Vlet uitstekende vaar- en manoeuvreer eigenschappen door de beperkte diepgang (40cm) met bijpassende mooie lengte (5,20mtr.) en beperkte breedte (2,10mtr.) met toch ruimte voor 8 personen en lekker brede teaken kuipvloer. Daarnaast zijn er voor stabiliteit op het onderwaterschip lengte stabilitatievinnen (2 kim kielen) aangebracht. Met de beperkte hoogte (50cm) kunt u op veel bijzondere plekken komen. De hoogte is een groot pluspunt voor de lage authentieke houten bruggetjes en in de natuur waar je op ondiepe, smalle en mooie rustige plekjes kunt uitkomen. De Vlet is een echte hoofdendraaier, zowel in het water als op transport. Het overnaadse gelakte Mahoniehout springt eruit, samen met het teakhoutendek en de Kabelaring rondom. De samenkomst van het overnaadse mahoniehout in de punt is prachtig afgewerkt met een massief houten punt. Dit alles geeft karakter aan de Vlet. De sloep loopt over het teakhouten dek bijna geheel vlak. Dat geeft echt een geweldige bootlijn.

De vlet heeft niet, zoals eerder benoemd, een schuin oplopend voordek naar de punt toe, wat veel wel hebben. De Zeeg is eruit gehaald, zoals dat in vaktermen heet. De vlakke bootlijn komt er erg mooi uit, wat meer en beter zicht geeft en de onderdoorgang verbeterd. De Vlet is uitgerust met een Rhino BLX70 Electrische motor met 2 hoofdaccu's en 1 reserve (goed voor een complete dag varen). Op één van de fotos is de sloep nog te zien met een 15 pk Mercury. Deze foto is van begin 2021 en de Mercury is ingeruild voor een electrische Rhino. De Rhino BLX70 is van Juli 2021, professionele langstaart uitvoering. Zwaarste model in de 12V uitvoering. De Rhino is gemakkelijk af te koppelen van de Vlet en mee te nemen t.o.v. een benzine buitenboordmotor wegens zijn lage gewicht 12kg. De Electrische aangedreven Vlet is zeer geschikt voor plaatsen waar milieu en geluid leidend zijn, zoals Grachten in Steden, plaatsen als Giethoorn en Natuur- en Stilte gebied. Als ook in gebieden waar het een beperktere boot grote vraagt, en u toch ook graag met gasten wilt zijn. Door het geruisloos varen geniet je optimaal van het kabbelend water en de omgeving, hoor je het riet ruizen en ga je op in de natuur, op en rond het water.

EXTRA INFORMATIE

 • In 2021 gerenoveerd en vernieuwd: Antifouling, Epoxy en Lak Buitenschip, Nieuwe Buisenkap en Afdekkleed, Nieuwe Zitbanken, Kussens en Chemische Toilet voor als u een mooie en complete dag op het water bent.
 • Bekende gebreken: lak van het dek verdient aandacht.
 • De boot staat niet geregistreerd.
 • Dit wordt ook bij de verkoop meegeleverd : Bootkanteltrailer, 3 accu's, geavanceerde Vitron acculader.
 • De boot wordt geveild onder de veilingvoorwaarden.


Motor, electra, water
Meetinstrumenten: Accuindicator
Overig: De vorige Eigenaar heeft altijd gevaren met een 15PK Mecury in de bun. laadmogelijkheden met usb en 12v


Omschrijving Engels

Botvlet 520 now in the online auction. Anyone can bid until 24-04-2023

The Boptvlet 520 was built in 1984 using a frame plan from the Rotterdam Maritime Museum (MMR). Documentation is available. Client Heer Uiterwijk and designer/builder Boot Service Reeuwijk, both from Reeuwijk at the time, have built an extremely beautiful and unique model.

She is a unique and rare over-seam, copper riveted, commissioned Mahogany Wooden Botvlet named "De Draak" from 1984. Truly a joy to sail and a joy to behold. Makes many a head turn. The Draak is very spacious, this because there is no walking space occupied by an inboard engine, but the Vlet just has an outboard engine, placed in a bun (is an open water filled compartment) in the back of the Vlet. Because of this the Vlet is also steered with the tiller, which gives the real experience of an old wooden sloop. Just these 2 aforementioned feature make it a unique Vlet. The bun also gives immediately stable and good sailing characteristics, because the weight of the outboard engine does not hang completely behind, but just has its weight more hanging in the sloop. This gives a better weight point. Also, the Vlet has excellent sailing and maneuvering characteristics by the limited draft (40cm) with matching nice length (5.20mtr.) and limited width (2.10mtr.) with still room for 8 people and nice wide teak cockpit floor. For stability, stability fins (2 bilge keels) have been added to the underwater ship. With the limited height (50cm) you can get to many special places. The height is a big plus for the low authentic wooden bridges and in nature where you can get to shallow, narrow and beautiful quiet places. The Vlet is a real head turner, both in the water and in transport. The over-seam varnished Mahogany stands out, along with the teak deck and Cable fender all around. The meeting of the over-seam Mahogany in the point is beautifully finished with a solid wood point. All of this adds character to the Vlet. The sloop runs over the teak deck almost completely flat. This really gives a great boat line.

The vlet does not have, as previously mentioned, a sloping foredeck toward the point, which many do. The sag has been taken out, as it is called in technical terms. It brings out the flat boat line very nicely, giving more and better visibility and improving the underpass. The Vlet is equipped with a Rhino BLX70 Electric motor with 2 main batteries and 1 spare (good for a full day of sailing). One of the photos still shows the sloop with a 15 hp Mercury. This photo is from early 2021 and the Mercury has been traded in for an electric Rhino. The Rhino BLX70 is from July 2021, professional long-tail version. Heaviest model in the 12V version. The Rhino is easy to disconnect from the Vlet and take with you compared to a gasoline outboard because of its low weight 12kg. The Vlet is very suitable for places where environment and noise are leading, such as canals in cities, places like Giethoorn and Nature and Silence area. As well as in areas where it requires a more limited boat size, and you still like to be with guests. Because of the silent sailing, you will enjoy the rippling water and the surroundings to the fullest, you will hear the reeds rustling and you will merge into nature, on and around the water.

ADDITIONAL INFORMATION

 • Renovated and renewed in 2021: Antifouling, Epoxy and Lacquer Outer Ship, New Tube Hood and Cover Cloth, New Seats, Cushions and Chemical Toilet for when you have a beautiful and complete day on the water.
 • Known defects: paint of the deck needs attention.
 • The boat is not registered.
 • This is also included in the sale : Boat tilt trailer, 3 batteries, advanced Vitron battery charger.
 • The boat is auctioned under auction conditions.


Engine, electrics, water
Measuring instruments: Battery indicator
Other: The previous Owner always sailed with a 15HP Mecury in the bun. charging capabilities with usb and 12v

Omschrijving Duits

Botvlet 520 jetzt in Online-Auktion. Jeder kann bis 24-04-2023 bieten

Die Boptvlet 520 wurde 1984 nach einem Rahmenplan des Rotterdamer Hafenmuseums, Maritimes Museum Rotterdam (MMR), gebaut. Eine Dokumentation dieses Plans ist verfügbar. Der Bauherr Heer Uiterwijk und der Konstrukteur/Bauer Boot Service Reeuwijk, beide aus Reeuwijk, haben damit ein äußerst schönes und einzigartiges Modell geschaffen.

Es handelt sich um ein einzigartiges und seltenes übergenähtes, kupfergenietetes, in Auftrag gegebenes Mahagoni-Holz-Botvlet namens "De Draak" von 1984. Es ist wirklich eine Freude zu segeln und eine Freude, sie anzusehen. Da dreht sich so mancher Kopf. Die Draak ist schön geräumig, weil der Innenbordmotor keinen Platz wegnimmt, aber die Vlet hat einen Außenbordmotor, der in einem Bun (einem mit offenem Wasser gefüllten Raum) im hinteren Teil der Vlet untergebracht ist. Dadurch kann die Vlet mit der Pinne gesteuert werden, was immer noch das echte Erlebnis einer alten Holzschaluppe vermittelt. Allein diese 2 genannten Merkmale machen die Vlet einzigartig. Der Bun gibt auch sofort stabile und gute Segeleigenschaften, weil das Gewicht des Außenbordmotors nicht ganz hinten hängt, sondern mehr in der Schaluppe liegt. Das ergibt einen besseren Gewichtspunkt. Die Vlet hat auch hervorragende Segel- und Manövriereigenschaften durch ihren geringen Tiefgang (40 cm) bei gleichzeitig guter Länge (5,20 m) und geringer Breite (2,10 m) mit Platz für 8 Personen und einem schönen breiten Teakholz-Cockpitboden. Zusätzlich sind am Unterwasserschiff Stabilitätsflossen (2 Bilgekiele) angebracht, die für Stabilität sorgen. Die geringe Höhe (50 cm) ermöglicht es Ihnen, viele besondere Orte zu erreichen. Die Höhe ist ein großes Plus für niedrige, authentische Holzbrücken und in der Natur, wo man an flache, schmale und schöne, ruhige Stellen gelangen kann. Das Vlet ist ein echter Hingucker, sowohl auf dem Wasser als auch beim Transport. Das Mahagoni mit Überfalzlackierung sticht hervor, zusammen mit dem Teakdeck und den Kabelfendern rundherum. Der Treffpunkt des Mahagoniholzes in der Spitze ist mit einer massiven Holzspitze versehen. All dies verleiht der Vlet Charakter. Die Schaluppe läuft fast vollständig flach über das Teakdeck. Das gibt dem Boot eine wirklich tolle Linie.

Die Vlet hat, wie bereits erwähnt, kein zur Spitze hin abfallendes Vordeck, wie es viele andere haben. Der Zeeg, wie er in der Fachsprache genannt wird, ist herausgenommen worden. Die flache Bootslinie kommt sehr schön zur Geltung, was mehr und bessere Sicht ermöglicht und die Unterfahrt verbessert. Die Vlet ist mit einem Rhino BLX70 Elektromotor mit 2 Hauptbatterien und 1 Ersatzbatterie ausgestattet (gut für einen ganzen Tag Segeln). Eines der Fotos zeigt die Schaluppe noch mit einem 15hp Mercury. Dieses Foto ist von Anfang 2021 und der Mercury wurde gegen einen elektrischen Rhino ausgetauscht. Der Rhino BLX70 ist vom Juli 2021, die professionelle Langschwanzversion. Das schwerste Modell in der 12V-Version. Der Rhino lässt sich im Vergleich zu einem Benzin-Außenborder leicht vom Vlet abkoppeln und mitnehmen, da er nur 12 kg wiegt. Das elektrisch betriebene Vlet ist sehr gut geeignet für Orte, an denen Umwelt und Lärm eine Rolle spielen, wie z.B. Kanäle in Städten, Orte wie Giethoorn und Natur- und Ruhegebiete. Aber auch in Gebieten, in denen eine begrenzte Bootsgröße erforderlich ist und Sie trotzdem gerne mit Gästen unterwegs sind. Beim Silentboating können Sie das plätschernde Wasser und die Umgebung in vollen Zügen genießen, das Rascheln des Schilfs hören und mit der Natur verschmelzen, auf und um das Wasser herum.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

 • Renoviert und erneuert im Jahr 2021: Antifouling, Epoxy und Lackierung des Außenschiffs, neue Schlauchabdeckung und Vorhang, neue Sitze, Kissen und chemische Toilette für einen schönen und kompletten Tag auf dem Wasser.
 • Bekannte Mängel: Farbe des Decks braucht Aufmerksamkeit.
 • Das Boot ist nicht registriert.
 • Dies kommt auch mit dem Verkauf : Boot Kippanhänger, 3 Batterien, erweiterte Vitron Ladegerät.
 • Das Boot wird unter Auktionsbedingungen versteigert.


Motor, Elektrik, Wasser
Messinstrumente: Batterieanzeige
Sonstiges: Der vorherige Eigner segelte immer mit einem 15 PS Mecury in der Bun. Lademöglichkeiten mit usb und 12v

Motor

 • MotorType: BLX70
 • Aantalmotoren: 1
 • MaxSnelheid: 2

Veiligheid

 • ESP: 10000

Uitrusting

 • Zwemtrap

Specificaties

 • Besturing: Helmstok
 • Doorvaarhoogte: 0.6
 • Werfgebouwd

Specification

Model
Year
1984
Condition
Used
Price
€10,000
Type
Class
Length
204
Fuel Type
Electric
Hull Material
Wood
Location
Ruinerwold (NL), Netherlands
Tax Status
Tax Paid
Beam
6 ft 11 in
Max Draft
0 ft 12 in
Keel Type
Other
Engine Make
Rhino BLX70
Engine Model
BLX70
Engine Year
2021
Engine usage (hours)
40
Designer
Uiterwijk / MMR
Hull Shape
Other

Contact Seller

If you are interested in getting more information, please leave your request.

Contact Seller

If you are interested in getting more information, please leave your request.
© 2023 SeaMag. All rights reserved.